Algemene Voorwaarden – Individuele deelnemers

Artikel 1.    Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Het Evenement: de hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisator op de eerste zondag van de maand oktober in enig jaar te organiseren Evenement met de naam: ‘De Bredase Singelloop’.

b. Deelnemer: de natuurlijke persoon (m/v), niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkende tot deelname van de deelnemer aan het Evenement.

d. Organisator: de stichting ‘Stichting De Bredase Singelloop’, Postbus 9523, 4801 LM Breda (KvK S.41104417).

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst.

 

Artikel 2.    Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door een natuurlijk persoon, die op de dag van het Evenement tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. Bij gebreke aan een dergelijke vaststelling geldt de – door de Atletiekunie voorgestelde – adviesleeftijd van tenminste twaalf jaar voor de 5 km, zestien jaar voor de 10 km en achttien jaar voor de halve marathon.

2. Deelname aan het Evenement staat alleen open voor hardlopers en (snel)wandelaars. Het is niet toegestaan aan het Evenement deel te nemen per rolstoel, wheeler of ander aangepast voertuig. Tevens is het niet toegestaan met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel deel te nemen aan het Evenement. Het is Deelnemers niet toegestaan zich te laten begeleiden door één of meer personen op een fiets of ander vervoermiddel tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. Het is helaas niet toegestaan honden (al dan niet aangelijnd) mee deel te laten nemen aan het Evenement.

Uitzondering op deze regel is de Familieloop, waarbij Deelnemers per rolstoel of ander aangepast voertuig, racerunners, Deelnemers met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel mogen deelnemen. Deze Deelnemers starten daarbij als laatste. Wheelers en honden zijn helaas niet toegestaan zijn bij dit onderdeel.

Ook het onderdeel Walking & Wheeling biedt ruimte voor Deelnemers per rolstoel of ander aangepast voertuig, racerunners, Deelnemers met een buggy, baby-jogger of ander baby-vervoersmiddel en biedt tevens mogelijkheid tot deelname voor wheelers.

3. De Deelnemer mag slechts deelnemen aan het Evenement indien hij/zij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, het inschrijfgeld heeft voldaan en heeft ingestemd met deze algemene voorwaarden. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde inschrijvingen van Deelnemers met vals ingevulde persoonlijke gegevens te annuleren en te verwijderen.

4. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is niet toegestaan een ander in de plaats van de Deelnemer te laten deelnemen. Het overdragen van de inschrijving c.q. overeenkomst met de Organisator aan een derde is enkel mogelijk gedurende de voorinschrijving periode. De Deelnemer dient zelf online gegevens van zijn inschrijving te wijzigen. In de bevestigingsmail, die wordt gestuurd na het voltooien van de inschrijving, staat tot wanneer dit mogelijk is en hoe dit gedaan moet worden. Ook kunnen gegevens worden aangepast tijdens het weekeinde van het Evenement op zaterdag tussen 12.00 en 15.00 uur en op zondag vanaf 09.00 uur, beide dagen bij de infobalie in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan te Breda.

5. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld niet gerestitueerd. Ook bij wijziging van de te lopen afstand naar een afstand die lager dan waarvoor oorspronkelijk ingeschreven is vindt geen restitutie van het inschrijfgeld (of een deel daarvan) plaats.

6. Bij wijziging naar een hogere afstand dient betaling van het prijsverschil met de hogere afstand te worden voldaan. Wijzigen van de afstand kan door de Deelnemer zelf worden gerealiseerd in de inschrijfmodule.

7. De Deelnemer verplicht zich bij inschrijving tot betalen van het inschrijfgeld inclusief de bestelde extra’s en/of vrijwillige extra bijdragen aan het goede doel ongeacht daadwerkelijke deelname.

8. Indien het Evenement door uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht (bijvoorbeeld ongevallen, storm, aanslagen, pandemie et cetera) niet kan doorgaan, vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld. Onder inschrijfgeld wordt mede verstaan eventuele extra’s, zoals het graveren van de medaille, de sms dienst en een eventuele vrijwillige extra donatie aan het goede doel waarmee de Organisator zich heeft verbonden. Uitzondering hierop is het eventueel bestelde Singelloop-loopshirt. Dit shirt kan door de Deelnemer worden verkregen maar hiervoor wordt geen restitutie in geld verstrekt.

9. De wedstrijdleiding heeft het recht een Deelnemer te diskwalificeren en tot de deelname van het Evenement te ontzetten. Ook de medische staf heeft het recht een Deelnemer (verdere) deelname aan het Evenement te ontzeggen.

10. Tijdregistratie (indien van toepassing) vindt plaats op het 5 km-, 10 km-, 15 km-, 20 km- en finishpunt, voor deze passagepunten gelden tijdslimieten (bruto tijden). De maximale bruto eindtijd van de 5 km is 70 minuten en die van de 10 km 1 uur en 30 minuten. De maximale bruto eindtijd voor de halve marathon bedraagt 2 uur en 30 minuten. De maximale bruto eindtijd van het onderdeel Walking & Wheeling bedraagt 1 uur en 45 minuten. Handhaving van deze limiettijden is ter beoordeling van de Organisator.

11. Een Deelnemer, aan wie kenbaar is gemaakt dat hij/zij de limiet heeft overschreden, is gediskwalificeerd. Hij/zij neemt niet langer aan de loop deel en dient het parkoers te verlaten.

12. Achter de laatste Deelnemer (die binnen de tijdslimiet loopt), rijden 2 mobiele EHBO-ers.

13. De Organisator kan gedurende het Evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden of vanwege overmacht besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of neutraliseren. Ook kan de Organisator op grond van uitzonderlijke omstandigheden gedurende het Evenement besluiten de te lopen route of af te leggen afstand te wijzigen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.

14. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van eventuele door de Deelnemers gemaakte kosten.

 

Artikel 3.    Aansprakelijkheid

1. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het Evenement een goede gezondheid in fysieke en psychische zin vereist. Tevens verklaart de Deelnemer dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.

2. Op de achterzijde van elk startnummer is een medisch paspoort opgenomen. De Organisator adviseert Deelnemers uitdrukkelijk de gevraagde gegevens in te vullen welke van belang kunnen zijn indien de deelnemer gebruik zou moeten maken van medische hulp tijdens het Evenement. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van het niet, onvolledig of onjuist invullen van dit medisch paspoort.

3. Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet, grove schuld of nalatigheid. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel en overlijden.

4. Indien – ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel – aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer moet worden aangenomen, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.

5. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn of haar overlijden, letsel of ziekte als gevolg van deelname aan het Evenement. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten van handelen met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient voldoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. Sponsor(en) van het Evenement en de gemeente waarin het Evenement plaatsvindt zijn op dezelfde voet als de Organisator uitgesloten van aansprakelijkheid.

 

Artikel 4.    Persoonlijke eigendommen

1. Indien de Organisator gedurende het Evenement – al dan niet tegen betaling – zaken van de Deelnemer voor hem/haar bewaart of indien een Deelnemer – al dan niet met instemming van de Organisator – zaken achterlaat in een al dan niet door de Organisator beheerde ruimte, is de Organisator niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies, diefstal, vermissing of beschadiging enzovoort van die zaken.

2. Bij de virtuele run wordt de app “Singelloop Breda” gebruikt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de geografische locatie van het mobiele apparaat van de deelnemer. Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor het gebruik van de locatiegegevens zoals genoemd in de privacy verklaring.

 

Artikel 5.    Privacy

1. Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, audio- en videomateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar of hoorbaar is.

2. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor doeleinden zoals beschreven in de Privacyverklaring van de Organisator.

3. De Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld door publicatie in dag- en weekbladen en via internet.

4. In de tijdsregistratie chip is een plaatsbepalingsmechanisme opgenomen. Deze worden uitgelezen bij de tijdregistratiepunten en geven geen signaal af. Bij de virtuele run vindt wel registratie plaats via GPS-tracking via de mobiele telefoon van de deelnemer. Bij inschrijving verleent de Deelnemer toestemming aan de Organisator en haar partners voor het gebruik van de locatiegegevens uitsluitend gedurende het Evenement.

5. Vanaf 25 mei 2018 gelden nieuwe Europese privacy-regels van de General Data Protection Regulation (afgekort: GDPR), in het Nederlands de Algemene verordening gegevensbescherming (afgekort: AVG). Organisator respecteert deze privacy-regels en handelt conform deze wetgeving. Op dit punt maakt de meest recente versie van de Privacyverklaring van de Organisator integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 6.    Geschillenregeling

Geschillen tussen Deelnemer en Organisator worden – met uitsluiting van de burgerlijk rechter – door arbitrage beslecht overeenkomstig het arbitrage reglement van de Atletiekunie of bij gebreke daarvan het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Er is sprake van een geschil indien één van beide partijen verklaart dat dit het geval is. Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator en de Deelnemer mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 7.  Wedstrijdreglement

Op de deelname aan het Evenement is het vigerende wedstrijdreglement van de Atletiekunie van toepassing, welke onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden. De regels voor de door de Atletiekunie te organiseren wedstrijden worden vastgesteld door het bestuur en omschreven in het wedstrijdreglement. Wijzigingen van de regels van World Athletics (voorheen IAAF) of European Athletics worden zonder nader besluit van kracht op de door de betrokken federatie bepaalde datum. Voor het gedeelte dat handelt over masters atletiek, geldt hetzelfde, waar het gaat om de wedstrijdbepalingen van de World Masters Athletics (WMA) en European Masters Athletics (EMA).

 

Artikel 8.    Algemene gedragsregels

1. Instructies van politie, wedstrijdleiding, Evenementbegeleiding en medewerkers moeten direct en stipt worden opgevolgd. Ook dienen Deelnemers de aangegeven aanlooproute te volgen. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

2. De Wegenverkeerswet en het reglement ‘Verkeersregels en Verkeerstekens’ blijven tijdens de loop onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is.

3. In het start/finishgebied, langs het parcours en op de route naar het start-finishgebied geldt een algeheel verbod op flyeren, sampling en andere promotionele activiteiten anders dan door de stichting expliciet en voorafgaand aan het Evenement toegezegd.

4. Van iedere Deelnemer wordt verwacht geen schade toe te brengen aan de natuur of aan andermans eigendommen en geen afval achter te laten.

 

Artikel 9.    Slotbepaling

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden. 

Versie 3.0

Deze versie is vastgesteld op 27 november 2021.